Лични асистенти

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА АНТОН

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ И  СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Във връзка със сключено споразумение №ФС01-0262 между Агенция за социално подпомагане и Община Антон, стартираме  кампания за набиране на потребители на социалната услуга „Личен асистент“ и „Социален асистент“

Допустима целева група:

-       лица с увреждания;

-        възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване

Необходими документи за кандидатстване:

-       Заявление за ползване на услугата от лицето или негов законен представител /по образец/;

-       Документ за самоличност за справка;

-       Декларация за съгласие за ползване на личните данни от Община Антон;

-       Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата/копие от ТЕЛК, ЛКК, НЕЛК, други медицински документи ако има такива/.

Място на подаване на документи:

Село Антон, пл. „Съединение“ №1

Телефон за справка: 0882 24 35 13, 0882 24 35 16

Срок за прием на документи:

От 06.03.2018 година /вторник/ до 12.03.2018 година /понеделник/

Заявленията и другите документи могат да бъдат получени в сградата на Община Антон, както и разпечатаните файлове по-долу:

Документи и заявления