Начало arrow Потребители
Актуално -

СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект – река Житница, касаещо поземлен имот с идентификатор  00504.114.13 по КККР, заявител Държавна агенция "Държавен резерв и военнновременни запаси". На основание чл.64 от Закон за водите, в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения от заинтересовани лица могат да се изпращат на адрес: гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов" №35, Басейнова дирекция ИБР-Пловдив.

  

Прочети 


 

 Публикувано на 10.05.2021

ОБЯВЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00504.502.650 


Публикувано на 29.04.2021

 Протокол, Приложение №1 и Приложение №2  - на основание чл.37и,ал.4 и ал.6  от ЗСППЗ и чл.100 ал.1 от ППЗСПЗЗ


 

Търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, собственост на Община Антон, с идентификатор 00504.501.193  


Заповед №86/13.04.2021 - възстановяване на дейността на пенсионерски клуб "Дълголетие"   


Заповед на Кмета забраняваща изгарянето на палене на стърнища, слогове и крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на Община Антон

 

 

Информация за санкциите спрямо нарушителите при палене на стърнища, слогове и крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци 

 

Съобщение за спазване на правила за пожарна безопасност.  


 

публикувано на 19.03.2021 

ОБЯВЛЕНИЕ: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на дивите птици:   


Протокол за извършена проверка на договори на ползватели на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Антон и Приложение 


 

ИНФОРМАЦИЯ - ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.005-0007-С01 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН С ТОПЛА ВРЪЗКА КЪМ УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


Община  Антон  стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Виж цялата информация 


Заповед №20/27.01.2021 за забрана на паша в горски територии - публикувана на 28.01.2021


 

Заповед №178/23.12.2020 г. във връзка с чл.37в ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ чл.75 от ППЗСПЗЗ и решение №14.26.11.2020 на Общински съвет - Антон


Във връзка с постъпили питания от жители, публикуваме линк към Съобщение на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" относно регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности:

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1855


Заповед райони за сметоизвозване  - публикувана на 13.10.2020


 

 

  

 
<   >
 
012.jpg