Начало arrow Администрация
Администрация на Община Антон -
 

Община Антон е административно – териториална единица за осъществяване на местното самоуправление и местната политика в областта на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма. Общинска администрация Антон цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти. Главната цел на провежданата от Ръководството на Община Антон политика е превръщане на Общинска администрация  –  Антон  в модерна  администрация,  способна  да отговори на очакванията на обществото в процеса “От присъединяване към интеграция” в европейската общност, чрез предоставяне  на   компетентно,  ефективно и ефикасно обслужване  на  гражданите  и юридическите лица в условия на законност, равнопоставеност, прозрачност, етнически толерантен модел и непрестанен стремеж за противодействие и превенция на корупцията.Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.


Харта на клиента

 

 
 
011.jpg