Начало arrow Община Антон arrow - Селско Стопанство
Селско Стопанство -
        Потенциалите за развитие на селското стопанство на територията на общината се определят от множество фактори, голяма част от които са ограничители. Преобладаващият  полупланински характер на територията предопределя, както размера и относителния дял на видовете земеделски територии, така и възможностите за развитие на определени подотрасли. Основни ограничители са релефните, почвените и до известна степен климатичните условия, които в билните старопланински части се явяват височинен климатичен таван за някои земеделски култури. Териториите над горския пояс в северната  част на общината, достигащи до над 1520 м н.р., в голямата си част представляват високопланински пасища, но също и непригодни за селско стопанство площи - скали, сипеи и др.В по-ниския пояс на Подбалкана,  земеделските земи са предимно разпокъсани и маломерни, труднодостъпни, с големи наклони и в различна степен ерозирани. Разпокъсаността на обработваемите земи и сравнително големите наклони ограничават възможностите за интензификация на селското стопанство. С относително по-благоприятни условия за развитие на отрасъла са речните долини и леко хълмистите територии в южните   и югозточните части на територията.От климатичните фактори основни ограничители са късните слани и ранните мразове, които не позволяват отглеждането на ранни и късни зеленчуци и други топлолюбиви култури. От друга страна, сравнително по-добрите условия на овлажняване на въздуха и почвите са добра предпоставка за развитието на овощните градини, малиновите и ягодовите насаждения, естествените ливади и пасищата.   Почвите в по-голямата част от територията са преобладаващо плитки, нископродуктивни, кисели, подходящи преди всичко за естествена  тревна растителност. Значително разпространение, предимно в земеделските територии, имат канелените и кафявите  горски почви. Характеризират се със средно до силно кисела реакция и ниско естествено плодородие. Подходящи са за по-невзискателни култури, като картофи, овес, ръж и естествена тревна растителност.Алувиалните и деалувиалните  почви имат ограничено разпространение в речните долини и отчасти на притоците им. Имат лек механичен състав - песъклив до средно песъкливо-глинест. Имат алкална реакция, рохкави са, леко се обработват след валежи и поливане. Подходящи са за отглеждане на зеленчукови и фуражни култури.Планинско-ливадните почви са разпространени над горския пояс - по билните части на Стара планина. Растителността е естествена тревна - високопланински пасища. Посочените природни условия обославят ниския относителен дял на земеделските земи и обработваемите земи  и особенно на нивите и съответно високия  относителен дял  на площите  с естественна тревна  растителност   естествени ливади и пасища
 
 
002.jpg