Начало arrow Потребители arrow Лични асистенти
Лични асистенти -
СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА АНТОН
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА
ЛИЧЕН АСИСТЕНТ И  СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ КЪМ ОБЩИНА АНТОН

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
1.    Кандидатите, които желаят да заемат длъжността за „Личен асистент“, следва да отговарят на следните изисквания:
- Да имат навършени 18 години;
- Да имат завършено минимум основно образование;
- Да не са осъждани;
- Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставяне на социалните услуги;
- Умения и нагласа за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване.
 
2.    Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжността „Социален асистент“  следва да отговарят на следните изисквания:
-  да имат навършени 18 години;
-  Да имат завършено минимум основно образование;
-  Да не са осъждани;
-  Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставяне на социалните услуги;
-  Умения и нагласа за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване.
Кандидатите трябва да бъдат безработни лица в трудоспособна възраст или заети, имащи възможност да полагат труд почасово, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.    Заявление за постъпване на робота /по образец/;
2.    Автобиография – в свободен текст;
3.    Копие от документ за самоличност;
4.    Декларация за обработка за личните данни/по образец/;
5.    Копие от диплома за завършено образование;
6.    Копие от сертификатите/удостоверение от преминали обучение за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ (ако лицето притежава);
7.    Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещения, не е осъждан за умишлено престъпление  от общ характер за лишаване от свобода, не е лишен от съответния ред от правото за която  кандидатства, по образец;
8.    Бележка от БТ за актуална регистрация;
9.    Служебна бележка от месторабота (ако кандидата работи);
10.  Пенсионно разпореждане (в случай на приложимост);
Подборът на кандидатите за работа ще се извършва на два етапа:
-       Оценка по документите;
-       Интервю
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Антон. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати. На информационното табло и сайта на Община Антон ще бъде изнесен списък с имената на кандидатите, които се допускат на интервю, както и дата, час и място на провеждане на интервюто.

Интервюто/събеседването се провежда от Комисията. По време на събеседването членове на комисията имат право за цел установяват мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировката за работа в сферата  на социалните дейности.
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
ОТ 08:00 ЧАСА ДО 17:00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 06.03.2018 ГОДИНА /вторник/ ДО 12.03.2018 година /понеделник/ В  СГРАДАТА НА ОБЩИНА АНТОН
 
 
 
012.jpg