Наредби -
Наредби
2
3
4
5

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

публикуван на 01.03.2021

 

Програма енергийна ефективност 2021-2025г.

публикуван на 18.02.2021  

 

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

публикуван на 26.02.2020 

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО-ОБЩИНА АНТОН

публикуван на 26.02.2020  

 

Стратегия за управление на общинската собственост

публикуван на 26.02.2020 

 

Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Антон

публикуван на 26.02.2020 

 

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

публикуван на 26.02.2020 

 

Краткосрочна програма на община Антон за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2022  - публикувано на 28.11.2019

 

Решение №509 по протокол №49/ 30.05.2019 година за отмяна на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Антон   - публикувано на 19.06.2019

 

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в ОбС-Антон и образци на декларации по ЗПКОНПИ, приети с Решение №508 по Протокол №49/ 30.05.2019 година на ОбС-Антон  - публикувано на 19.06.2019

Решение №508   - публикувано на 19.06.2019

 

Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана на територията на Община Антон, изменена с Решение №485 по Протокол №47/ 28.03.2019 година  - публикувано на 24.04.2019

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Антон + материали свързани с изменението - изменена с Решение №467 по Протокол №45/ 31.01.2019 година на ОбС-Антон; - публикувано на 11.02.2019

 

Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Антон - изменена с Решение №469 по Протокол №45/ 31.01.2019 година на ОбС-Антон; - публикувано на 11.02.2019

 


 
 
011.jpg